Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

Bruiloft op Mallorca: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Yvonne Harmelwaard, handelend onder de naam “Bruiloft op Mallorca” en “Bruiloft op Mallorca | Weddingplanner”, gevestigd te Purmerend, aan de Parkstee 227 en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 68868286.
Opdrachtgever: een ieder die de opdracht aan Bruiloft op Mallorca heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of voor wie Bruiloft op Mallorca een bruiloft, evenement, jubileum, huwelijksaanzoek of verlovingsfeest organiseert of een reservering daartoe doet.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, overeenkomsten en offertes tussen Bruiloft op Mallorca en Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bruiloft op Mallorca opgegeven informatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens en/of informatie waarop Bruiloft op Mallorca haar aanbieding baseert.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die Bruiloft op Mallorca inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Algemene voorwaarden van derden worden uitgesloten.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging en/of ondertekende offerte
  door Bruiloft op Mallorca is ontvangen of zoveel eerder als Bruiloft op Mallorca met toestemming van de Opdrachtgever een begin heeft
  gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Overeenkomst geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de
  Opdrachtgever.

Artikel 4: Medewerking van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bruiloft op Mallorca aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bruiloft op Mallorca worden verstrekt.
 2. Bruiloft op Mallorca is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Bij het niet, niet tijdig of naar behoren, volledig ter beschikking stellen van informatie door de Opdrachtgever heeft Bruiloft op Mallorca het recht om de werkzaamheden op te schorten en het recht de eventuele uit de vertraging voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Bruiloft op Mallorca zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Bruiloft op Mallorca het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Mogelijk kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Bruiloft op Mallorca zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Bruiloft op Mallorca de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Eventuele meer- of minderkosten komen ten laste c.q. ten gunste van de Opdrachtgever. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Bruiloft op Mallorca daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6: Leveringstermijn

 1. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden en gegevens, bescheiden, dan wel andere materialen aan Bruiloft op Mallorca moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen zij de Overeenkomst moet uitvoeren pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen.
 2. Termijnen waarbinnen Bruiloft op Mallorca werkzaamheden moet afronden zijn alleen als fatale termijn te beschouwen als dit uitdrukkelijk overeengekomen is en ondubbelzinnig schriftelijk is vastgelegd.

 Artikel 7: Betaling

 1. Het honorarium van Bruiloft op Mallorca is exclusief BTW, reis- en overige onkosten en exclusief declaraties van door Bruiloft op Mallorca ingeschakelde derden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, of indien anders vermeld, op de door Bruiloft op Mallorca aan te geven wijze van valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Bij het niet tijdig betalen van de factuur behoudt Bruiloft op Mallorca zich het recht voor om haar werkzaamheden per direct op te schorten.
 4. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen veertien (14) dagen, of binnen anders vermelde tijdstip, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bruiloft op Mallorca op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Betaling voor kleinere opdrachten wordt in zijn geheel in rekening gebracht door Bruiloft op Mallorca na ontvangst van ondertekende overeenkomst van opdrachtgever of na ontvangst van schriftelijke of mondelinge toestemming tot vaste boeking of na ontvangst van verrichte werkzaamheden of na aflevering van goederen en/of producten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Betaling voor locaties, feest, diner, enz. of andere begrote totaalbedragen, wordt verspreid in rekening gebracht aan de Opdrachtgever: 30% binnen uiterlijk 30 dagen van de Overeenkomst, 50% binnen uiterlijk 30 dagen vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event, het restantbedrag volgt na deze datum en binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bruiloft op Mallorca. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bruiloft op Mallorca in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Bruiloft op Mallorca de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet mogelijk of zinvol is, zal Bruiloft op Mallorca slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering tot maximaal 90 dagen vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 50% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan Bruiloft op Mallorca te betalen.
 2. Bij annulering minder dan 30 dagen vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 75% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan Bruiloft op Mallorca te betalen.
 3. Bij annulering 48 uur of minder vóór de overeengekomen datum van de bruiloft of event is de Opdrachtgever gehouden 100% van het tussen partijen overeengekomen totaalbedrag aan Bruiloft op Mallorca te betalen.

Artikel 10: Opzegging / Beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. De gemaakte kosten en de verrichte werkzaamheden tot aan het moment van opzegging worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever gelden de bepalingen van artikel 9.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bruiloft op Mallorca, zal Bruiloft op Mallorca in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Bruiloft op Mallorca zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en is slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van haar mocht worden verwacht danwel opzet of grove schuld.
 2. Bruiloft op Mallorca is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever.
 3. Bruiloft op Mallorca is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en / of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien Bruiloft op Mallorca aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Bruiloft op Mallorca te verstrekken uitkering dan wel ten hoogste het bedrag van het overeengekomen honorarium.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bruiloft op Mallorca aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Bruiloft op Mallorca toegerekend kunnen worden;
 • De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming op beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien door Bruiloft op Mallorca ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht, is Bruiloft op Mallorca nimmer aansprakelijk voor schade van en veroorzaakt door derden en vrijwaart Opdrachtgever Bruiloft op Mallorca van aanspraken.
 2. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Bruiloft op Mallorca wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

 1. Bruiloft op Mallorca behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten heeft of geldend kan maken.
 2. Het is Opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Bruiloft op Mallorca, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Bruiloft op Mallorca toegestaan.

Artikel 13: Overmacht

 1. Bruiloft op Mallorca is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast datgene wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bruiloft op Mallorca niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bruiloft op Mallorca opgeschort. Wanneer de overmacht situatie langer dan een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan een maand zal duren, hebben partijen het recht de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
 3. Indien Bruiloft op Mallorca bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 4. Bruiloft op Mallorca is niet gebonden aan termijnen, die als gevolg van buiten haar macht gelegen omstandigheden welke zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Bruiloft op Mallorca en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen Bruiloft op Mallorca en Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Bruiloft op Mallorca is gevestigd.